Bảng giá dây cáp điều khiển của DAPHACO mới nhất ngày 22/4/2019

1: Cáp điều khiển không màn chắn 2 lõi ruột đồng,cách điện PVC,vỏ bảo vệ PVC.

YY 2  x0.5

YY 2 x 0.75

YY 2 x 1.0

YY 2 x2.5

2:Cáp điều khiển không màn chắn 3 lõi ,ruột đồng ,cách điện PVC , vỏ bảo vệ PVC.

YY 3 x 0.5

YY 3  x 0.75

YY 3 x 1.0

YY 3 X 1.5

YY 3 x 2.5

3 Cáp điều khiển không màn chắn 4 lõi ,ruột đồng , cách điện PVC ,vỏ bảo vệ PVC.

YY 4 x 0,5

YY 4 x 0.75

YY 4 x 1.0

YY 4 x1.5

YY 4 x 2.5

4 Cáp điều khiển không màn chắn 5 lõi , ruột đồng ,cách điện PVC, vỏ bảo vệ PVC.

YY 5 x 0.5

YY 5 x 0.75

YY 5 x 1.0

YY 5 x 1.5

YY 5 x 2.5

5 Cáp điều khiển không màn chắn 7 lõi ,ruột đồng ,cách điện PVC ,vỏ bảo vệ PVC.

YY 7 x 0.5

YY 7 x 0.75

YY 7 x 1.0

YY 7x 1.5

YY 7 x 2.5

6 Cáp điều khiển không màn chắn 8 lõi , ruột đồng ,cách điện  PVC ,vỏ bảo vệ PVC.

YY 8 x 0.5

YY 8 x 0.75

YY 8 x 1.5

YY 8 x 1.0

YY 8 x 2.5

7 Cáp điều khiển không màn chắn 12 lõi , ruột đồng , cách  điện PVC , vỏ bảo vệ PVC.

YY 12 x 0.5

YY 12 x 0.75

YY 12 x 1.5

YY 12 x 1.0

YY 12 x 2.5

8 Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu 2 lõi , ruột đồng , cách điện PVC , vỏ bảo vệ PVC .

CY 2 x 0.5

CY 2 x 0.75

CY 2 x 1.0

CY  2 x 1.5

CY  2 x 2.5

9 Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu 3 lõi , ruột đồng ,cách điện  PVC , vỏ bảo vệ PVC .

CY 3 x 0.5

CY 3 x0.75

CY 3 x 1.0

CYU 3 x 1.5

CY 3 x 2.5

10 Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu 4 lõi ,ruột đồng , cách điện PVC , vỏ bảo vệ PVC.

CY  4x 0.5 

CY 4 x 0.75

CY 4 x 1.0

CY 4 x 1.5

CY 4 x 2.5

11 Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu 5 lõi , ruột đồng , cách điện PVC , vỏ bảo vệ PVC .

CY 5 x 0,5

CY 5 x 0,75

CY 5 x 1.0

CY 5 x 1.5

CY 5 x 2.5

12 Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu 7 lõi ,ruột đồng,cách điện PVC ,vỏ bảo vệ PVC.

CY 7 x 0.5

CY 7 x 0.75

CY 7 x 1.0

CY 7 x 1.5

CY 7 x 2.5

13 Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu 8  lõi , ruột đồng , cách điện PVC , vỏ bảo vệ PVC.

CY 8 x 0.5

CY 8 x 0.75

mCY 8 x 1.0

CY 8 x 1.5

cy 8 x 2.5

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*